Books Edited By Christie Nelson

Darkness Dawns - Zakarrie Clarke
Darkness Dawns

Zakarrie Clarke ...

February 1, 2019

Hangover and Out - Zakarrie Clark
Hangover and Out

Zakarrie Clarke ...

Pairing: MM

September 28, 2018

Hangover From Hell - Zakarrie Clarke
Hangover from Hell

Zakarrie Clarke ...

Pairing: MM

March 9, 2018

Rudy - Terry Poole
Rudy

Terry Poole ...

Pairing: MM

December 1, 2017

Rudy Two - Terry Poole
Rudy Two

Terry Poole ...

Pairing: MM

June 22, 2018

Seeing is a Curse - Terry Poole - Seeing is Believing
Seeing is a Curse

Terry Poole ...

Pairing: MM

October 20, 2017

Starlit - J.V. Speyer
Starlit

J. V. Speyer ...

Pairing: MM

May 20, 2017

The Price of Secrets - Terry Poole
The Price of Secrets

Terry Poole ...

Pairing: MM

April 7, 2017